Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Elektromagnētiskie viļņi

Gustavs Frelihs

Krustvārdu mīkla par un ap elektromagnētiskajiem viļņiem

1
2   3                   4 5 6
         
7           8                
            9
    10                          
         
11          
  12   13    
14         15                            
             
         
      16                        
        17 18    
         
      19    
20         21                  
         
22                   23   24
    25                      
         
         
     
26                  

Horizontāli
2.Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātrums vakuumā ir _______ iespējamais ātrums dabā.
7.Ar kāda starojuma termometru var izmērīt objektu tālumā?
10.Kā sauc milzīgu ierīci, kas uztver EMV no tāliem debess objektiem?
14.Kādi viļni veidojas, ja uzlādētas daļiņas (protoni,joni,elektroni) pārvietojas nevienmērīgi?
16.Viļnus kurus izmanto zobārstniecībā
17.Cik vismaz pavadoņi vajadzīgi nepārtrauktai datu translācijai?
20.Kādu starojumu visbiežāk izmanto medicīnā - apstarošanai?
21.Pie kāda diapazona pieder šie viļņi ( garie,vidējie,īsie,ultraīsie) ?
22.Kādi viļņi tumsā spēj attīstīties tālāk nekā dienā?
25.Viena no EMV īpašībām -
26.Ja EMV spēj atstaroties no šķēršļiem, tad kāda tipa viļņi tie ir?
Vertikāli
1.Kas atrodas ap jebkuru vadu, eletrisku ierīci? (rakstīt kopā)
3.Lai noteiktu EMV viļņu garumu, tiek lietota EMV ______ ?
4.Kādai lietai/objektam var pielīdzināt gamma starojuma garumu?
5.Cik reizes samazināsies viļņa garums ja frekvence palielinās 2 reizes?
6.Kādā viļņa diapazonā darbojas mobilais telefons?
8.lektromagnētiskā viļņa lielums ir atkarīgs no viļņu _____ ?
9.Kādā radioviļņu diapazonā darbojas šī radiostacija? (27,8 MHz)
11.Svārstību skaits laika vienībā, piemēram, svārstību skaits sekundē ir _____?
12.Kā sauc vienību kurā mēra frekvenci?
13.Par kādiem magnētiem sauc objektus, kurus var padarīt magnetizējošus?
15.Kādu EMV vilni spēj saredzēt cilvēks? (rakstīt kopā)
18.Kuri viļņi ir visgarākie no visiem?
19.Cik ģeostacionārās orbītas atrodas ap Zemi?
23.Vai EMV spēj izplatīties vakuumā?
24.Kurš objekts dod vispēcīgāko ultravioleto starojumu?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog