Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

atkārtošanai pirms ieskaites par mērīšanu

Ausma

jēdzieni par mērīšanu

1
2 3  
     
4      
5        
  6       7            
           
           
8                    
         
9          
10                 11
      12            
       
    13                  
       

Horizontāli
6.Škidruma tilpuma mērīšanai lieto ...
8.garuma mērīšani lieto ...
10.Cik gara ir garākā taisnstūra mala, ja tā laukums ir 14 kvadrātcentimetri un īsākā mala ir 2 cm
12.Laika mērvienība SI sistēmā ir ...
13.Kubikcentimetrs ir tikpat liels tilpums kā ...
Vertikāli
1.parāda, cik reižu dabā priekšmets ir lielāks nekā modelī (kartē)
2.Katram fizikālam lielumam ir ....
3.cik milimetru ir 4 centimetros
4.Katrai mērierīcei ir...
5.cik metru ir 500 centimetros
6.Mērot fizikālu lielumu, iegūst ...
7.Palielinoties temperatūrai, krāsainais šķidrums termometrā ...
9.kustības straujumu raksturo ....
10.cik decimetru ir 1000 metros
11.garuma mērvienība SI sistēmā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog