Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Šujmašīnas

Velga Vimba

.Par šujmašīnu uzbūvi

1 2                 3
   
  4          
   
   
5                  
6  
7                 8
     
     
  9                  
     
10                 11      
     
12                      
     
13           14            

Horizontāli
1.Šujmašīnas ir aprīkotas ar mikroprocesoriem
4.Japāņu šujmašīnu firma
5.Sadzīves šujmašīnu veids
7.Galvenā prasība šujamdiegiem
9.Sujmašīnu izgudrotājs
10.Šujmašīnas, kuras izmanto rūpniecībā
12.Detaļa, kura notin diegu no spoles ir diega...
13.Auduma caurduršanu veic adatas ...
14.Detaļa, kura savij augšējo un apakšējo diegu
Vertikāli
2.Detaļa, kuras funkcija ir auduma caurduršana
3.Šujmašīnas, kuras peredzētas tikai vienam operācijas veidam
6.Dūriena veids, kuru veido overloks
8.Detaļa, kura pārvieto audumu
11.Adatas sastāvdaļa tāsiestiprināšanai adatas turētājā sauc par

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog