Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Aikuisuus

Nina Luostarinen

MITEN MUUTOKSET VAIKUTTAVAT OPPIMISEEN JA MITEN OPETTAJAN TÄYTYY OTTAA NE HUOMIOON OPETUKSESSAAN

1
 
2                                  
 
 
3                                
 
 
4  
  5  
  6    
7             8                    
         
         
         
         
       
       
       
    9            
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaakasuoraan
2.Toinen opettamisen kulttuureista.
3.Toinen opettamisen kulttuureista, keskeisiä nämä.
7.Tässä vaiheessa tyypillisiä kysymyksiä ovat mm. ilman vanhempia pärjääminen
9.Vahvuutena aikuisoppijalle, että hän voi melko pian päästä soveltamaan tätä käytäntöön
Pystysuoraan
1.Tässä vaiheessa ihminen joutuu kohtaamaan oman fyysisen ja psyykkisen rajallisuuden kanssa
4.Tätä voidaan hyödyntää aikuisen oppimisessa.
5.Edellyttää ihmisen oman sisäisen toiminnan tiedostamista sekä uuden perspektiivin omaksumista.
6.Paras aikuisopetus on sellaista, jossa opiskelijoille tarjotaan useita valintamahdollisuuksia ja joka rakentuu tämän varaan.
8.Oppimisessa tulee aina olla myös, joko tiedostettua sellaista tai alitajuista.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog