Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

love it or hate it

sumiya teacher

love and hate

1
 
2                                      
3 4    
       
5     6                                                                  
         
    7    
        8 9  
        10    
11                            
           
12            
13                    
14                                                        
           
           
           
          15  
        16    
           
17                              
           
  18                                     19    
             
             
  20                                                    
           
           
         
         
     
     
     
21                                              
   
   
 
 
 

Across
2.би огт дургүй
5.би үүнийг үнэхээр залхуутай гэж боддог
11.би үнэхээр үзэн яддаг
13.хэзээ ч
14.би тийм ч сонирхолтой биш
17.би тэвчиж чаддаггүй
18.би тийм ч дуртай биш
20.үйлчлүүлэгчид туслах утасны шугам
21.би дажгүй зүгээр гэж бодож байна
Down
1.би үүнийг сайхан гэж дүгнэж байна
2.би үнэхээрийн сонирхож байгаа
3.аль аль нь ч
4.аль нь ч
6.үзэн яддаг
7.би тэсвэрлэж тэвчихгүй
8.энэ үнэхээр намайг ядраадаг
9.надад таалагддаг
10.бараг л
12.энэ намайг галзууруулдаг
15.би үнэхээр хайртай
16.надад аль нь ч байсан хамаагүй
19.хэн ч

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog