Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latviešu tautas mīklas par dzīvniekiem

Daiga Kalniņa

Krustvārdu mīkla paredzēta sākumskolas vecuma bērniem. Mīklas tapšanā izmantota grāmata "Latviešu bērnu folklora", sastādījusi Vilma Greble, izdevniecība Zinātne, Rīga, 1973.

1
  2
3        
4 5       6
  7          
     
8  
9   10      
  11   12        
        13  
14              
    15            
     
 
16        

Horizontāli
3.Pelēka mamiņa staigā pa tīrumu, melns lakats galvā.
4.Balta mājiņa, sarkani atspaidi.
7.Vīrs niķu niķiem, svārki stiķu stiķiem, kaula deguns, gaļas bārda.
10.Raiba gotiņa, zelta radziņi.
11.Brūna kodeļa egles galiņā.
14.Mazs, mazs vīriņš, adatu kažociņš.
15.Balta istabiņa stāv uz sarkaniem stabiem.
16.Te bij, te nav.
Vertikāli
1.Maza, maza masiņa, simtiem rubļu mugurā.
2.Vienā galā īlens, otrā kamols, bet pa vidu peļu kambaris.
5.Asins tētiņš līkām kājām.
6.Bez rokām, bez stellēm auž vadmalu, auž tīklus.
8.Mazs vīrs, raibi svārki mugurā.
9.Priekšā cirvis, pakaļā lāpsta, vidū kamols.
11.Divas reizes dzimst, bet vienu mirst.
12.Zelta šķēres ezerā.
13.Arājs ara tīrumā, samta svārki mugurā.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog