Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Datorzinības

Artūrs

1 2
  3    
4                      
     
5        
6   7                    
       
8                      
       
9     10
       
     
11                      
   
   
12               13        
   
   
14      

Across
3.brīvpiekļuves atmiņa
4.ir jebkura datu apstrādes sistēmas ierīce
5.lasāmatmiņa
7.džoistiks jeb
8.ir neliels, universāls, vienam lietotājam paredzēts dators.
11.datus ciparsignālu formā ieraksta un nolasa ar lāzera stara palīdzību
12.Ārējā pārprogrammējamā atmiņa ir datu glabāšanas ierīce
13.Bezmaksas operētajsistēma
14.Viena no visbiežāk izmantotajām ievadierīcem
Down
1.WAN ir kāda veida tīkls
2."?" bloks pārveido maiņstrāvas elektroenerģiju zemsprieguma līdzstrāvas jaudā, kas paredzēta datora iekšējo sastāvdaļu darbībai.
4.Datora korpusā atrodas viena no tā galvenajām sastāvdaļām – centrālais "?"
6."?" jeb direktorijs ir kopā uzglabājamu datņu un programmu grupa, kuras apzīmēšanai izmanto vienu vārdu.
9.1024 baiti ir
10.Monitora ekrāns sastāv no

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog