Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

upper intermediate unit 1-7

Sumiya

upper

1 2         3
4 5           6     7              
        8  
9 10               11                        
              12
13                 14       15            
    16                              
  17              
18                     19  
  20                                    
21                        
22                       23                        
24 25              
      26         27                   28    
          29                
30               31           32      
            33 34          
      35                    
  36               37
    38                         39            
         
      40  
41               42   43            
            44
45       46               47        
         
48 49                     50   51        
52                
    53                  
  54       55        
56               57                  
      58        
 

Across
2.луйвар
5.төгсөгч
7.хамгийн чухал нь
10.шүүрэх дээрэм
11.төгсөгч
13.хамгаалах аврах
14.тэтгэлэг
16.саад тотгор
18.албан тушаал
20.хувийн сургууль
21.курс
22.улсын сургууль
23.их хотын ам дамжсан яриа
26.шидэт реализм
29.контрабанд
30.ганцаардасан алслагдсан
31.хичээл
34.шэрийн багш
35.салах
36.цор
38.оюутны зээл
39.эмх замбараагүй байдлыг далимдуулан хулгай хийх
41.онгоцны багийнхан
43.коллеж
45.хүүхэд хүн хулгайлан гэмт хэрэг
47.хөлөг онгоц, дарвуулт завь
49.шавьжны хор
50.мастерийн
52.сургалтынтөлбөр
53.профессор
55.зайлсхийх
56.семинар
57.эрвээхий
58.хулгай
Down
1.орон байрны хулгай
2.гадаад сурвалжлагч
3.төгсөгчдийн дараах үе
4.хотхон
6.ачаалалтай цаг
8.саад хийх
9.аллага
12.дэлгүүрээс хулгай хийх
15.илтгэгч
17.явган хүн
19.соёлыг ёүйтгэх гэмт хэрэг
24.зожигрол
25.цагийн хичээл
27.галдан шатаах гэмт хэрэг
28.үл тоох
32.террорикм
33.тортилла
37.дээрэм
38.шидэт ер бусын
40.лекц
42.их сургууль
44.докторийн
46.зөнөх
48.зэрэг
51.сүнс
54.живэх

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog