Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Konkurence

Valentīna Gorškova

1 2
3 4                            
     
  5                
     
     
6          
     
    7                
     
 
 
8          
 
 
 
 
 

Across
3.tirgus dalībnieku izņēmuma stāvoklis konkrētā tirgū, kurā tam nav konkurentu
5.uzņēmumu, kuri ražo samērā līdzīguprodukciju,apvienība
6.lieta, kas paredzēta pardošanai un apmierina patērītāja vajadzības
7.sabiedriska zinātne par to, kā sabiedrība, efektīvi izmantojot ierobežotos resursus, maksimāli varētu apmierināt neirobežotās vajadzības
8.jebkurš institūts vai mehānisms,kas saved kopā kādas preces pircēju un pārdevēju
Down
1.pircēju un pārdevēja savstarpēja sacensība par pircējiem, tirgiem, peļnu
2.situācija, kad tirgū ir daudz neatkarīgu pircēju un pārdevēju; ganpircēji, gan pārdevēji var brīvi pieņemt lēmumu, brīvi iekļūt un izkļut no tirgus
4.tirgus struktūra, kuru raksturo tas, ka nozares piedāvājumu veido daži lieli uzņēmumi, konkurences veids

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog