Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Baltu Valstu Kristianizācija

Dāvids Vīlans

1
2               3   4  
     
  5              
6                  
    7
8                        
        9
10     11         12   13            
           
        14    
15                       16              
           
  17              
18          
  19   20       21 22
  23               24      
       
25     26          
       
  27          
   
28        

Horizontāli
2.... jaunajā pilsētā nebija reta parādība dēļ koka ēkām.
5.Reliģija, kas tika popularizēta visā Eiropā.
6.Pirmais Rīgas ... atveids ir no 16. gadsimta.
8.Kārtas skaitlis starp 11 un 13.
10.Albertam atlika pakļaut Koknesi, Jersiku un ...
13.... hronikā vēstīts par Rīgas celšanu jau 1201. gadā.
15.Indriķa hronikā ir ziņas par ... ordeņa dibināšanu.
16.Tauta,kas apdzīvoja Žemaitijas novadu.
17.... 1201. gadā savu rezidenci pārcēla uz Rīgu.
18.Tagadējās Vecrīgas vietā bija cik ciemi?
20.Kādreiz Rīgas apkārtnē bija daudzas ...
23.Ir Indriķa hronika un ... hronika.
24.Itālijas galvaspilsēta.
25.Zobenbrāļu ordeņa simbols bija ... krusts.
27.Tauta, kas apdzīvoja Prūsijas teritoriju.
28.Vārdam "Rīga" vissenākā forma.
Vertikāli
1.Kā lībiski rakstījās Ogre?
3.Militāra kampaņa, ko sankcionēja Romas pāvests.
4.Indriķa hronikas autors - Indriķis jeb ...
7.Kad kristianizētāji uzbruka, tautas nebijas ...
8.1201. gadu uzskata par Rīgas ... gadu.
9.Romas ... baznīca.
11.Rīga sāka veidoties par Krustnešu ...
12.Situāciju izmainīja ... kauja.
14.Atskaņu hronikas ziņū ticamība ir ... nekā Indriķa hronikas.
18.1215.gadā nodega kura baznīca?
19.100 gadi.
21.Vietējās tautas nevēlējās atteikties no ... ticības.
22.Senās romas lauku iedzīvotājs, bezdievis.
26.Lībieši, latgaļi, zemgaļi, sēļi un ...

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog