Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

words 1.1

1.1

1.1

1 2 3 4         5
      6       7  
8               9   10  
        11                      
               
    12 13                       14   15     16
                  17      
      18         19   20                
      21              
22 23                             24          
                     
        25          
26                       27         28
            29    
            30                    
31       32              
           
  33                 34    
35             36                
  37            
38                 39    
       
  40 41   42              
43   44                  
        45      
46           47     48         49       50    
              51
  52                    
53           54                 55          
           
56             57                
 

Across
4.цирк
6.боол
8.мөргөлдөөн үйл ойлголцол
11.биелэх, амьд дүр
13.баталгаа
14.гоочлох, янзыг нь үзэх
17.дээрэмчин алуурчин
18.нэг нэгнээсээ хамааралтай
23.маш ихээр
24.луйварчин
26.тодорхойлох
27.баглаа боодол
30.олон талт
31.өсөх
33.сониуч байдал
35.танхай
36.давуу тал
37.наалдамхай
38.тахийсан
41.бүр мөсөн
43.ноёлох
45.тээрэм
46.бүтээгдхүүний гарц
47.ялгаатай
49.агуулах
52.түрслэх
53.тэсрэх хэт хурдан өсөх
54.алеврит
55.хачин жигтэй
56.мэдээллэл дамжуулагч
57.дагалдан
Down
1.болхи
2.чанар муутай байдал
3.залхмаар
5.тунамал чулуулаг
7.тогтоох,тушаах
9.заль мэх
10.мяндсыг ялгагч
11.анхан шат
12.хангалтгүй байдал
15.мич
16.бүдүүлэг
17.эд эс
19.хүссэн хэмжээний
20.магтах
21.олс татх тоглоом
22.эд хогшил
25.өөрөөр ыолох
28.дайсан
29.бий болох гарч ирэх
32.механикжуулах
34.өндөрлөг тавцан
39.дарга
40.итгэлтэй
42.зальжин
44.идэвхжүүлэхф
45.зөвлөгч
48.хүчдэл
50.гүнзгийгээр
51.хавцал

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog