Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

TOEFL reading 1.1(2)

1.1

1.1

1            
2   3            
  4           5   6    
7                      
  8   9 10    
  11                      
12         13   14        
15                        
      16           17  
18                          
      19                  
          20
21   22   23                         24
                 
          25        
26                        
      27                
  28   29 30        
  31                 32     33  
                34          
35       36                
37   38                     39
              40  
            41      
        42            
         
       
    43        
   

Across
1.галт уул
2.англилагдах
4.хөөсрөх , буцлах
5.улаан буудай
7.чинээлэг
10.шавар
11.хайлмал чулуу
13.хуванцар
15.амин хүчил
16.халуун рашаан, оргилолт булаг
18.найрлага
19.амин хүчил
22.уургын хүчил
25.тогоо
26.дүгнэх
27.дайсан этгээд
31.тодруулах
34.дүгнэх
36.тодруулах найрах
37.нэгдэл
42.халуун
43.үр тариа
Down
1.тунгалаг тод, цээлхэн
3.уугуул иргэн
6.дэлбэрэх тэсрэх
8.нэгдэл
9.уургын дутагдал
12.худалдааны , гэр ахуйн
14.баялаг
17.нуклеотид
20.бүрдүүлэх,найруулах
21.эмгэг
23.бүтээгдхүүнф
24.хлор
28.тогоо
29.шинэ хэлбэрт оруулах
30.тачаал
32.газрын доорхи хөндий
33.азот
35.найрах
38.эхийн
39.ноос
40.гуалин
41.цардуул

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog