Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

TOEFL word list 1.2(1)

1.2

1.2

1         2  
3     4     5 6
  7 8     9        
10                   11              
           
       
12 13 14   15 16                              
             
17                   18         19      
          20     21
    22                 23         24  
      25                  
26     27                 28        
    29                        
            30            
31 32                          
          33             34    
               
    35        
  36                         37 38            
39            
      40 41                
  42                  
  43     44    
    45   46             47       48        
49                 50    
          51         52            
            53          
  54   55             56        
           
  57             58            
     

Across
1.багасгах
3.хортой мөөг
8.тэнэн бэдрэх
10.чимэглэл
11.усанд ургадаг цэцэгт ургамал
15.түрсээ шахах май загас
17.амбиц
18.дүр
22.наранд шарах
25.дарга
26.дайвар бүтээгдхүүн
29.эргийн хав
30.дууриах
31.давсжилт
33.сэргийлэлт, зайлсхийлт
36.дүрд хувирах
38.цэврүү
41.хортой
42.тэмцэл
46.эр зориг
47.ардчилал
49.бөмбөрцөг
51.шаардалаг
52.архаг
53.онигоо
55.хүчилтөрөгч
56.хог хаягдал
57.май загас
58.нэр хүнд
Down
2.амтлагч
4.өсөх өсгөх
5.нуух булах
6.уусах
7.аюултай
9.ухвар, олдвор
12.шүлтний уусмал
13.дэлбээ
14.домог
16.урьдчилан сэргийлэлт
18.нигүүлсэл
19.иргэний
20.хордуулах
21.яншуй
23.даруухан
24.булцуу, бөөгнөрөл
27.яруу найргийн бүтээл
28.давамгайлсан
32.улаан гоньд
34.үсүү
35.гансрал
37.эхнэр нөхөр
39.хөшөө дурсгал
40.оймны үр сэнс хэлбэрт
43.гурвал зохиол
44.даавар
45.баатралаг
48.гоньд
50.боловсруулах, шавхах
52.шүүмжлэгч
54.яруу найрагч

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog