Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

TOEFL reading 1.4(1)

1.4

1.4

1 2
3              
  4 5 6 7  
8                 9   10        
             
  11         12 13 14          
15 16                 17                
              18
  19         20         21            
    22                 23            
24                  
          25  
26               27 28 29         30   31      
32                
    33 34       35              
  36   37         38      
              39                  
        40     41      
            42               43
                  44                  
          45     46          
47                                       48
                         
  49                             50                  
                 
51     52                   53      
54                              
          55   56  
    57                
           
58                              
   

Across
3.өдөр шөнө тэнцэл
8.хамгийн чухал нь
9.боржин
11.цанталт
14.бөмбөрцөг хэлбэрт
16.мөсөн гол
17.зургаан өнцөгт, гексагон
19.бийр
21.мэргэжлийн бус
22.шинэ од
23.ууртай уцаартай
24.цэцэгт нуга
26.ноёлогч
29.тэнгэр баганадсан барилга
34.зартай
39.туяаны хордолт
42.үүрэг
44.гэрэлтэх чанар
47.дэлхийн ал бөмбөрцгийн
49.ой хамгаалагч
50.хэл шинжлэлийн
52.нэвт харагдах чанар
54.тэсвэр тэвчээр
57.гар хальтрах
58.бодит бус хрөнгө
Down
1.авч үзэх ,ажил хэрэг болгон цэгцлэх
2.шүргэлт
4.тодорхойлогч
5.урлыгийн бүтээл сонирхон цуглуулагч
6.нуруут
7.салаалах
10.төлөөлөгч агенда
12.далайн арслан
13.хөдөлгөөнт байдал
15.баганат
18.шилжилт
19.өргөтгөх
20.хагарах задрах хуваагдах
25.нуман хэлбэрт
27.гүдийж харагдах
28.хуучирсан
30.гэрлийн хугарал
31.зодолдход бэлэн
32.садаатай
33.хазайлт, хэлбийлт
35.гэрлэийн ойлт
36.эртний
37.жор бичих
38.таамагласан
40.хөнгөвчлөх
41.зураг зүй
42.баримтжуулалт
43.тэсвэрлэх
45.таталган бичиг
46.хүрэх цэг
48.шөнийн амьдралтай
51.хувхайх гэрэл бүдэгрэх
53.нуу далдалах
55.мохоо, уйтгартай , нэгэн хэвийн
56.цан хүүрэг

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog