Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

TOEFL reading 1.6(1)

1.6

1,6

1 2 3
4   5               6              
         
7           8     9            
  10                      
         
        11         12
    13                    
14        
15     16 17           18
  19         20                     21          
        22          
23   24               25     26 27        
            28  
    29   30               31              
               
        32       33     34        
                 
    35                            
            36                
               
37                           38 39
      40      
41 42 43   44 45                  
    46                     47        
              48    
      49             50                 51     52    
                     
53                           54                
                  55            
               
56               57        
  58                     59            

Across
4.бүслэгдэгчид
6.зан суртахуун
7.эргэлт
9.нандигнах
10.найдвартай мэдэх, яг зөв
11.цагаан болгох
13.зохиоён зүйл
17.гуалин
19.дайралт
20.яг зөв
21.ноёлол
22.албан хаагч
23.хөлөг онгоц үйлдвэрлэл
27.сэрүүн асар
30.сайжруулах
31.цасан шуурга
33.ойролцоогоор
35.найз нөхдийн харьцаа
36.мянганы
37.шилжүүлэг
45.хамгийн дотор тлын
46.шилдэг бүтээл
49.олон нийтийн шүүмжлэлл
51.элэглэл
53.хүний тэнэглэл, мунхаглал
54.хясаа
55.ган
56.бүлэг хүмүүс цэрэг
57.уураар жигнэж болгох
58.оруулга
59.ханд
Down
1.нэвтрэх
2.гярхай
3.шугам хоолой
5.атаа тэмцэл
6.дундад зууны
8.нэр төр
12.далайн эргийн
14.өдөөх , хатгах
15.оршил
16.наринй нягт
18.торх үйлдвэрлэх
24.найрлага
25.тоноглол
26.шударга зан
28.шаналгаа
29.зохиомол
32.аяндаа урган гарах давхцаа
34.бүтээл туурвил зохион бүтээлт
38.усны хагалбар
39.хурц
40.зөнгөгөөрөө
41.ган
42.боловсролт
43.ярдаг, ааштай
44.ойлгох чадвар
47.эм зүйч
48.шингээх
50.түүхий болц нь гүйцээгүй
52.хандалах

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog