Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

toefl word list

1 2 3
4             5              
    6 7        
8 9     10     11                
      12      
13                     14
      15       16   17          
        18      
19   20           21          
22             23  
  24   25                   26      
                    27
28               29                  
                 
30                          
  31         32  
33               34                              
             
35                                
           
36                                
37 38      
39           40     41           42
  43                              
             
44 45         46   47    
      48                   49 50      
51                     52            
    53                
  54             55        
    56              
  57          
58               59            

Across
4.үйрэн бутрах
5.залгих
6.бордоо
9.оньсого
11.улсын засгийн
13.хандлага
15.наранд ээх
16.тиасалдуулах
20.ижийл утгата
24.эвдрэл задрал
28.саыйн чанар
29.төсөөлөл
30.зээр
33.эд өлгийн зүйл
34.биеэ биеэ орлон ажилладаг
35.хольц нэмэх
36.хажуулдуудагч
39.отог омог
41.бордоо
43.ов мэх
45.хужирхай
48.сүм дуган
50.чихний омог
51.их хэмжээний
52.домог
53.эвлүүлэх олж авах
54.бизон
55.вант улс
56.сансрын баримжааны
57.нуга балчиг
58.дахин шилжүүлэх
59.дүрвэгч
Down
1.хивдэг
2.оршин ёуугч
3.дэрс
7.агааржуулах
8.намаг
10.хоол боловсруулалт
12.ширхэглэг
14.дараачийн үе
17.ялгаруулах
18.хэт авианы
19.ширхэг
21.гол зүг
22.сүүл холбон шүлэглэх
23.хадагалалт хамгаалалт
25.устаж алга болж буй
26.тархины бор хальс
27.зөвлөгөөн
31.тодорхой
32.гүмбараа матар
37.сарних
38.эзэлхүүн
40.хивдэс
41.үнээ
42.бужигнаан
44.махан идэштэн
46.чиглэл
47.хог шороо
49.муудаж ялзрах

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog