Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Tīmekļa lappušu publicēšana un veidošanas pamatprincipi

Aiga Bērziņa

Jēdzieni, kas saistīti ar tīmekļu lapu veidošanu un publicēšanu.

1   2   3
  4   5      
       
6                            
       
   
7    
     
     
8                          
     
    9
  10   11
12                            
       
   

Horizontāli
1.Tīkla Internet standartprotokols, kas nodrošina informācijas apmaiņu globālajā tīmeklī.(saīsinājums)
5.Valoda, kas, izmantojot speciālus kodus, nosaka hiperteksta dokumenta jeb tīmekļa lappuses atveidojumu pārlūkprogrammas logā. (saīsinājums)
6.HTML valodā veidots dokuments, kas satur speciālus kodus un izvadāmo tekstu.
8.Globālajā tīmeklī pieejamu unikālu informācijas un interaktīvu pakalpojumu sakopojumu, kuru veido tīmekļa lappuses un cita veida dati (attēli, video u.tml.)
12.Lietojumprogramma, kas paredzēta datu bāzu, datņu sarakstu, kā arī globālā tīmekļa dokumentu izskatīšanai, lai atrastu lietotājam vajadzīgo informāciju.
Vertikāli
2.Globālā tīmekļa programma, kas atbilstoši protokola HTTP prasībām pieņem kadrētus informācijas pieprasījumus, apstrādā tos un nosūta lietotājam pieprasīto dokumentu.
3.Tags, kas norāda tīmekļa lappuses virsrakstu, kurš tiek attēlots pārlūkprogrammas virsrakstjoslā.
4.Tags, kas iezīmē HTML dokumenta galvu, kura var saturēt tīmekļa lappusi raksturojošu informāciju, bet kuru neattēlo pārlūkprogrammas darba laukā.
5.Tīmekļa lappusē pasvītrots vai kā citādi izcelts vārds vai frāze, uz kuras novietojot kursoru un noklikšķinot peli displeja ekrānā tiek parādīts kāds cits dokuments.
7.Tags, kuru lieto teksta bloka centrēšanai
9.Tags, kas iezīmē HTML dokumenta sākumu
10.Adrese, kas pārlūkprogrammā norāda, kur var atrast kādu konkrētu tīkla Internet resursu.(saīsinājums)
11.HTML kodi

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog