Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Matemātika

Alvils Zemītis

1
2  
3              
   
4              
   
5   6            
7    
    8          
9              
  10                    
11      
    12
 
13    

Horizontāli
3.Ja daudzstūra visi leņķi ir mazāki nekā 180 grādi, tad to sauc par kādu daudzstūri?
4.Ja kāds no daudzstūra iekšējiem leņķiem ir lielāks par 180 grādiem,tad daudzstūri sauc par...
5.Kā sauc starpību starp lielāko un mazāko datu izlases vērtību?
8.Kā sauc polinomu kas satur divus saskaitāmos?
9.Kas ir smagāks 1kg Dzelzs vai 1kg vilna?
10.Uzraksti reizinājumu- 10*10*10
11.Skaitli 149,9 noapaļo līdz simtiem
12.Kvadrātsakne no 16 ir...
13.Aprēķini 3 % no 72
Vertikāli
1.4+2+2=8 ir patiesa vai nepatiesa vienādība?
2.Kā sauc leņķi kura sākumpunkts ir leņķa virsotnē un kurš sadala šo leņķi divās vienādās daļās...
6.Monomu summu un starpību sauc par?
7.Kāds nosaukums ir polinomiem kas satur vairāk nekā trīs saskaitāmos?
11.Iedomājies jebkādu skaitli. Pieskaiti septiņi. Atņem divi. Atņem sākumā iedomāto skaitli. Sareizini ar četri. Atņem divi. Kāds ir iznākums?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog