Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Folklora

Rūta

1
2 3  
    4 5   6          
       
7             8       9  
            10
          11        
             
        12      
         
       
     
13     14
    15           16  
  17        
           
        18        
19            
  20          

Horizontāli
5.Tautas mutvārdu daiļrade.
7.Nezināma autora dzejolis, ko nodod no paaudzes paaudzē.
11.Līdzīgu zilbju atkārtošanās noteiktā laika posmā.
12.Vasaras saulgrieži.
15.Laika gaitā pārbaudītas atziņas, kas balstās uz dzīves novērojumiem.
18.Folkloras sacerējums, kas izskaidro parādību izcelsmi vai stāsta par personām notikumiem.
19.Izdomāts stāsts, kas slavina cilvēka tikumu.
20.Rudens ražas svētki.
Vertikāli
1.Lieldienu simbols.
2.Seno svinību tradīcija, kas saistīta ar pārģērbšanos
3.Tēlains spilgts apzīmējums, kas teikumam piedod zināmu nokrāsu.
4.Folkloras veids, kas saistīts ar pasakām, teikām, nostāstiem un anekdotēm.
6.Pavasara saulgrieži.
8.Ziemas saulgrieži.
9.Gadskārtu svētki kuros cep zosi.
10.Svētki kuros svin pirmo pieguļas nakti.
13.Izklaide, kas ir neatņemama seno svinību sastāvdaļa.
14.Rituāls pēc cilvēka nāves.
16.Pavasara gaidīšanas svētki, kas beidzas pelnu dienā.
17.Svinībass meitai izejot pie vīra.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog