Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

ett svenskt korsord

Jaakkop.

ett jättesvårt korsord...

1 2
   
  3              
     
  4   5              
6                    
      7   8   9    
         
         
  10      
  11   12         13        
         
         
14                            
         
   
  15            
     
    16            
     
   

Vågrätt
3.du är när du har dansat två timmar!
5.där kan du berätta om ditt liv
6.där öppnar vakter din väska
8.när du inte är med någån
11.när du inte vet var är din mobil, vad har du gjort?
13.ha massor av samma saker
14.massor av tält
15.en plats med massor av träd
16.blodtörstig...
Lodrätt
1.där uppträder till exempel en sångare
2.du vaknar inte, fast du skulle vakna
3.man snackar det i Malmö
4.sångarens namn på armen
5.hon/han spelar trummorna
7.du hittar på ---- din nycklar, när hu har tappat dem
9.göra inte någåt andra vill att du gör
10.om du slog knäet, behöver du...
12.du fixar till exempel en konsert
14.man kan sova där ute
15.många människör i rad

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog