Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Bogrond en ondergrond

1 2
3              
   
   
4       5 6 7
  8                  
         
9        
10     11        
     
   
 

Dwars
3.Ondergrond is gewoonlik ___________ en oranjekleurig.
4.Wanneer ons deur die rots grawe, kan ons verskillende _____ rots kry.
8.Die mantelrotse is so warm dat dit sag is, soos _____________.
10.Goeie bogrond het gewoonlike 'n _________ kleur.
Af
1.Die diepste deel van die see is die ________-trog, suid van Japan.
2.Dit is _________ in hierdie trog.
5.Bogrond is baie belangrik vir _________.
6.Die _________ en die kern le nog dieper onder die rots.
7.O party plekke kry ons ________ in die rotskrake.
9.In Gauteng en die Vrystaat kry ons tot ____ in die rotse.
11.Die aarde se _______ is omtrent 70 km dik.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog