Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
  2
  3       4
     
  5    
6                    
     
  7        
8          
   
9          

Across
3.mājdzīvnieks
6.augstākais paugurs Latvijā(nosaukumā ir jāraksta .....kalns)
7.dzīvnieks ar garām ausīm
8.līkumotākā upe Latvijā
9.upe uz kuras ir lielākais ūdenskritums Latvijā
Down
1.putns,kuru sauc par svēteli
2.Latvijas likteņupe
4.dzīvnieks ,kas ļoti mīl saimnieku,sargā māju
5.Latvijas nacionālais putns
7.putna cepetis ,kas garšo mārtiņos

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog