Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2           3  
  4  
5 6      
      7     8
9                     10        
             
  11            
             
    12                    
           
         
   
13                      
  14  
15                         16  
       
  17               18        
     
  19          

Horizontāli
2.Ja skaņdarbs sākas ar vājo taktsdaļu, tad visas skaņas līdz akcentam raksta pirms pirmās takts. No šīm skaņām rodas nepilna takts, kuru sauc par ...
9.izgaistot ( itāļu )
10.pārtraukums mūzikā
12.dažādu ritmisku zīmējumu savienojums
13.līnija, kas atdala takti no takts
15.metrs, kas skaņdarbā mainās periodiski vai arī neperiodiski
17.minimālās atkāpes no pamattempa , lai izvairīties no mūzikas mehāniska izpildījuma
18.skaņdarba posms no vienas akcentētas metra daļas līdz otrai
19.ļoti plaši ( itāļu )
Vertikāli
1.takts pamatdaļu dalīšana dažādās nesimitriskās vienāda skaņu ilguma vienībās
3.akcenta pārvietojums no stiprās vai relatīvi stiprās taktsdaļas uz iepriekšējo vājo
4.speciāls aparāts, kas precīzi nosaka tempu
5.lēni, savaldīgi ( itāļu )
6.piecas horizontāli paralēlas līnijas, kuros raksta notis, pauzes utt.
7.atskaņojuma skaļuma pakāpe
8.atskaņojuma ātrums
11.dažādu metru vienlaicīgs apvienojums
14.saistīts, naepārtraukts, plūstošs atskaņojums
15.vienmērīga akcentu maiņa
16.dažāda ilguma skaņu secība

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog