Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Fricis Bārda

Ilga Sarceviča

1
2 3                        
     
4                              
     
     
5                     6
       
  7                    
     
  8    
    9                    
10        
      11                
      12  
  13             14     15
        16            
         
17                   18        
  19  
20          
 
 

Horizontāli
3.Dzejniece - F. Bārdas dzīvesbiedre
4.Mākslinieks, kurš veidojis pieminekli F. Bārdam
5.Literārais virziens, kuru pilnveido F. Bārda savā dzejā
7.Ko F. Bārda studēja Vīnē
9.F. Bārdas dzīves laikā izdotā dzejoļu krājuma nosaukums
11.Mīļākais dzejnieka gadalaiks
13.Dieva esamības apliecinājums dabas norisēs
16.F. Bārdas dzejai raksturīga pazīme
17.Sinonīms vārdam "pavasaris"
18.Koki - Latvijas simboli F. Bārdas dzejā
20.Reālās dzīves pretstats F. Bārdas dzejā
Vertikāli
1.F. Bārdam atvēlētie mūža gadi
2.Dzejnieka dzimtā vieta
3.Tēlainās izteiksmes līdzeklis
6.F. Bārdas bērnu dzejas tēls
8.Amats, kuru F. Bārda apgūst jaunībā
10.F. Bārdas dzejolis, kas tautā pazīstams kā dziesma
12.Visbiežāk minētais tēls F. Bārdas dzejā
14.Filozofisks jēdziens - dzejas tēls
15.Vieta, kur apglabāts dzejnieks Fricis Bārda
19.Krāsa, kura F. Bārdas dzejā minēta visbiežāk

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog