Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latvija

Reinis Umbraška

1
2 3              
4          
     
     
5       6   7  
      8  
9        
10                  
         
  11 12                
       
     
13       14          

Across
3.Iela, kurā atrodas mūsu skola.
4.Ventas pieteka.
5.Upe, no kuras sākas Lielupe.
10.Pilsēta, kurā atrodas garākais ūdenskritums Latvijā.
12.Pilsēta, kurā ir Livonijas ordeņa pils.
13.Meitenes vārds, kurai vārda diena ir Ziemassvētkos.
14.Strūklaka Ventspilī ".... laiviņas"
Down
1.Augstākais paugurs Latvijā.
2.Garākā upe Latvijā.
3.Tautasdziesmu vācējs.
6.Ūdeņiem bagātā upe.
7.Kāds ir Venstpils mēra vārds.
8.Ezers, kurš atrodas Ventspils novadā.
9.Kultūrvēsturiskais novads, kurā mēs dzīvojam.
11.Latvijas galvaspilsēta.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog