Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Pavargėlis ir kiškis

Inga Janaščienė

Perskaityk pasaką ir remdamasis ja išspręsk kryžiažodį.

1
2           3
     
      4
  5              
6      
     
     
7        
   
8                  
 

Horizontaliai
2.Skaičius, paminėtas pasakoje.
5.Jis padarė taip, kad medis nudžiūtų.
7.Kiškio kūno dalis, kurią turi ir žmogus.
8.Žmogus kitaip...
Vertikaliai
1.Šis kūrinys yra...
2.Augalo dalis, kuri neleido kiškiui pajudėti.
3.Blizgantis vertingas daiktas, kurį rado žmogus duobėje.
4.Medžio dalis, kurią sugraužė kirminas.
6.Medis, kuris paminėtas tekste.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog