Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mezopotānija

Arita Melne

1 2
3              
    4
5 6   7    
          8 9  
    10 11                              
               
12                   13              
      14    
15 16   17                        
        18       19
  20     21                 22  
                23  
          24           25
26                                    
                27            
            28        
            29             30    
31            
           
32                   33        
34              
       
35           36              
 
37              
 
38              

Horizontāli
3.Cik stāvi bija Babilonas pilsētas zikurātam?
10.Kur būvēja zikurātus?
12.Ar kādu joslu papildināja svēto dzīvnieku ciļņus?
13.Kādam kalendāram līdzīgs bija asīriešu kalendārs?
16.Kas atradās pašā Ūras zikurāta augšā?
18.Kā sauca Šumeras galvaspilsētu?
21.Caur cik vārtiem varēja iekļūt Babilonas valstī?
26.Kāda māksla sāka veidoties pirms 4000 g.p.m.ē.?
27.Ar kādiem irbulīšiem rakstīja šumeri?
29.Kā sauc rakstu kurā rakstīja Divupē?
32.Ar kādām pilīm ir slaveni asīrieši?
34.Ko rotāja glazētu ķieģeļu virsma?
35.Kur asīrieši izmantoja lokus, zobenus un zirga kaujas ratus?
36.Kāds bija viens no svarīgākajiem šumeru izgudrojumiem?
37.Kāda cilts iebruka Babilonā?
38.Kā sauca pakāpienveida templi?
Vertikāli
1.Kā sauc upi, kas tek cauri Babilonas pilsētai?
2.Kādi dzīvnieki tika izveidoti uz glazēto ķieģeļu virsmas?
4.Kā vēl sauca Babilonas pilsētu?
5.Kā sauca vissenāko valstiņu Mezopotāmijā?
6.Starp cik upēm atradās Mezopotāmijas teritorija?
7.Ar ko bija apjozta pilsēta Ūru?
8.No kā būvēja zikurātus?
9.Kāda dieva templis atradās Babilonas pilsētā?
11.Kā sauc slavenākos Babilonas valsts vārtus?
14.Kāda tauta bija asīrieši?
15.Kā sauca cilvēku par kuru tika uzrakstīts eposs?
17.Kāda vērša skulptūras atradās pie pils vārtiem?
19.Ko kādu laiku pārvaldīja asīrieši?
20.Kāda bija asīriešu armija?
21.Cik m augsts bija tornis, kas atradās Bābelē?
22.Kāda bija zeme Mezopotānijā?
23.Uz kādām plāksnītēm rakstīja šumeri?
24.Kāda zieda rakstus atgādināja ornamentu josla?
25.Kā sauc iedzīvotājus, kas dzīvoja Šumerā?
28.Kādas būves tika izveidotas Babilonas pilsētā?
30.Cik pakāpju templis bija Ūrā?
31.Kā sauca spārnoto vērsi?
33.Kas aiz sevis atstājuši pirmos medicīnas aprakstus?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog