Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kryssord

Bruk teksten til å finne ut av hva som skal stå i kryssordet. Lykke til!

1
  2
   
  3        
4    
  5                  
       
6         7  
     
8              
   
  9      
10         11  
     
  12    
   
   

Vannrett
3.Hvem er mor til Jesus?
5.Hva viser bildet på side 111?
6.Prestene har hvit kappe, men hva er det de bruker som viser fargen for søndagen?
8.Hva er fargen til advent?
9.Hva kan man finne mandelen i?
10.Hvilken ukedag feirer man advent?
12.Hvilken farge pynter man ofte med hjemme til jul?
Loddrett
1.Hva kan man gå rundt på julaften?
2.Hva heter kalenderen for søndagene og de kristne høytidene?
4.Hva er fargen for fest, glede og lys?
5.Hva er 24.desember?
7.I hvilken ring finner du navnene på kirkeårets dager?
10.I hva ble Jesus født?
11.Hvilke farge er det for alt som spirer, gror og vokser?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog