Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latvija Krievijas impērijas sastāvā

Maira Spudiņa

Paškontroles darbs

1
  2
  3                 4
5            
  6   7  
8             9      
           
         
10   11                      
           
           
  12 13                    
14              
     
    15  
  16 17              
       
  18                  
     
   
 

Across
3.Pirmo jūrskolu dibinātājs
5.Tautasdziesmu melodiju vācējs
8.Eposa "Lāčplēsis" autors
11.Inteliģences kustības par izglītības un kultūras attīstību 19.gs vidū pārstāvji
13.Jaunlatvietis- mācību grāmatu autors
14.Pirmo teātru dibinātājs
17.Ievērojama dzejniece-jaunstrāvniece
18.No muižas neatkarīgi zemnieki
Down
1.Teritorija, kuru 1721.gadā iekļāva Krievijas impērijas sastāvā
2.Ievērojams dzejnieks-jaunstrāvnieks
4.Latviešu karavīri I pasaules kara frontēs
6.Jaunlatvietis-jaunvārdu darinātājs
7.Baltvāciešu publicists, kurš cīnījās par dzimtbūšanas atcelšanu
9.Inteliģences kustības par labāku dzīvi 19.gs beigās pārstāvji
10.Teritorija, kuru 1772.gadā iekļāva Krievijas impērijas sastāvā
12.Teritorija, kuru 1795.gadā iekļāva Krievijas impērijas sastāvā
15.Ievērojams dzejnieks-jaunstrāvnieks
16.Dainu tēvs

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog