Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3     4         5
6   7       8       9       10     11       12     13  
              14   15                    
  16     17         18                   19            
                       
  20                 21                           22               23 24
        25                            
26                         27                        
        28                  
      29                     30 31                        
32         33                    
  34   35 36             37       38                          
39                                    
40           41 42                 43                  
  44   45         46                        
            47                            
  48                     49         50  
          51 52                     53          
54   55                     56                    
      57                                       58   59        
              60        
    61 62                                 63                               64
        65                  
  66         67   68  
69                               70         71           72                          
                       
  73                 74                                            
75   76                    
77                       78   79       80                
      81   82                                     83            
84                            
    85       86       87                         88
  89                               90                
                               
            91                     92    
93         94                               95              
          96                                  
97                   98           99      
100             101   102                     103   104                
              105                 106 107       108
          109       110                              
      111         112                            
113                         114                          
        115         116  
        117     118                      
119           120                  
    121                     122 123             124                  
                   
  125                         126                    
           
127                 128                    
     

Across
3.mga kabalyerong sumama sa Crusade .
7.nilalang na kabilang sa pamilya ng bipedal primate mammal .
9.kapayapaang Mongol; panahon kung saan ang ilang mga manlalakbay na Kanluranin ay nagtungo sa China at nakita ang kadakilaan ng kabihasnan.
15.tumutukoy sa mga bansang papaunlad.
16.tirahan ng lord na itinayo upang ipagtanggol siya laban sa kanyang mga kaaway .
18.ang mga pagbabagong naganap sa aspektong biyolohikal ng tao .
19.kataga sa Polynesia na nangunguhuluganang “ bisa o lakas “
20.ang burol at pinakamataas na lugar sa gitna ng lungsod-estado ng Athens
21.panghihimasok o tuwirang pananakop ng isang bansa sa isa pang bansa.
22.sa panahon ng Rebolusyong French, binuo ito ng kaparian at aristokrasya o prebilehiyong uri.
25.isang radikal na grupong rebolusyonaryo sa panahon ng Rebolusyong French
26.pagkakait ng serbisyo ng Simbahan sa lahat ng mamamayan ng isang lugar kahit na isa lamang ang nagkasala .
27.tawag sa lungsod-estado sa sinaunang Greece na malaya .
29.ang pinuno na pinili ng Diyos na sasagip sa sangkatauhan ayon sa paniniwala ng mga Jew.
30.tawag sa alyansa ng France, England at Russia noong 1907 tinatawag ding Allies.
32.ang gitna ng lungsod-estado o city-state na isang bukas na lugar kung saan maaaring magtinda o mag tipun-tipon ang mga tao.
36.pagsamba sa mga espiritung naninirahan sa kalikasan.
37.terminolohiyang nagmula sa isang tula ni Rudyard Kipling.
38.sa usaping pang-ekonomiko nangunguhulugan na mas malaya ang pagdaloy ng puhunan, kalakal , currency at iba pa .
39.ang rehiyon mula sa gitnang Mexico hanggang Central America .
42.panahon ng kasikatan ng kabihasnang Greek hanggang sa pagtatapos nito noong 338 B.C.E.
45.isang malaking lupaing pag-aari ng lord at sinasaka ng mga mambubukid.
46.mga naiwang labi ng mga halaman at hayop .
47.doktrina na nagsasaad na ang tagumpay ng ibang bansa ay masusukat sa dami ng mahalagang metal sa loob ng hagganan nito.
48.ang paniniwala sa isang diyos .
52.ideolohiya na isinusulong ang tuluyang paglansag sa di-pagkakapantay-pantay ayon sa uri .
53."isang nagmula sa atzlan'.
54.katumbas ng 1000 taon .
56.tumutukoy sa kultura ng Middle Paleolithic Period, partikular ng Neanderthal, kung saan ang kagamitang bato ay istilong flint.
57.isang proseso kung saan ang mga indibidwal na nagtataglay ng kaaya-ayang katangian ay nabubuhay at dumarami nang mas mabilis kung ihahambing sa iba.
58.mga Espanol na ipinanganak at naninirahan sa kolonya .
62.panahon kung kailan naging laganap ang pagbatikos sa mga doktrina at mga gawi ng simbahan.
63.radikal na kilusan na ang layunin ay magkaroon ng pagkakaisa at nasyonalismong German.
65.lupang ipinagkaloob sa vassal .
69.ganap na pagkontrol ng pamahalaan sa lipunan.
70.ang isang nasyon ay kayang tustusan ang sariling pangangailangan .
73.istrukturang nagsilbing tahanan at templo ng patron o diyos ng isang lungsod sa Mesopotamia noong sinaunang panahon.
74.pinakamaagang panahong kinakitaan ng pag-unlad ng tao.
77.yugto sa mahabang nakaraan ng sangkatauhan na nag-uugat halos 2.5 milyong taon na ang nakalipas o bago pa ang pagkalikha ng isang sistematikong pagsusulat at pagtatala.
80.mga batas na hango sa banal na kasulutan .
81.kanlungan na ibinibigay ng Simbahan sa sinumang tumatakas upang ipagtanggol ang sarili.
83.pangkat ng mga taong may kasanayan sa paggawa ng isang bagay .
87.inukitang buto ng hayop na ginagamit sa mga orakulo sa panahon ng Dinastiyang Shang.
89.batas na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan at makatwirang sistema ng pagbubuwis .
91.likhang-isip na guhit sa mapa o globo na humahati sa globo sa hilaga at timog hemisphere.
93.grupo ng mga pilosopong French na nagtulong tulong upang mabuo ang Encyclopedie .
95.ekspedisyong militar na ipinadala ng mga Europo .
96.kung saan nakabuo ang ilang mga iskolar ng mga teorya sa pilosopiya .
98.paniniwalang ang buhay sa mundo ay dinala rito sa pamamagitan ng mga bulalakaw na may mga primitibong mikrobyo at bakterya.
100.busting paglabag sa karapatang pantao ng mga manggagawa sa anyo ng paglansag sa union
101.koleksyon ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang tema .
104.sermonya ng paggawad ng fief na ginaganap bilang patunay ng kanyang pagtanggap ng luha
105.taong tumatanggap ng lupa mula s lord.
107.mga malayang pamayanan na nagging mga sentro ng pamumuhay sa sinaunang Egypt
110.bahagi ng ebolusyong kultural kung saan ang tao ay nakakalaam(knowledgeable).
111.mga Espanol na ipinanganak sa Spain at naninirahan sa kolonya.
113.rebolusyonaryo sa kolonya sa America.
114.sistema ng pamamagitan ng pamahalaan upang maitaguyod ang kayamanan at kapangyarihan ng estado .
117.pagtalikod sa daigdig upang makamit ang higit na mataas na antas ng pananalig sa Kristiyanismo.
119.isang paniniwalang itinaguyod ng Relian Movement, isang samahang relihiyoso na naniniwalang ang pasimula ng buhay sa daigdig ay bunsod ng pagdating ng mga extraterrestrial o nilalang mula sa ibang lugar sa kalawakan.
121.nangangahulugang “ muling pagsilang “ o rebirth.
123.ideolohiyang nagtataguyod ng panioniwala sa pagiging superior ng lahing Aryan na kinabibilangan ng mga German .
124.wikang klasikal ng panitikang Indian.
125.wikang pangkaraniwang ginagamit ng isang grupo ng tao.
126.sistema ng pamahalaan ng mga muslim.
127.tumatayong pinuno ng Simbahan sa Constantinople.
128.isang samahan ng mga maestro o dalubhasa sa sining.
Down
1.panahon sa Europa mula ikaanim hanggang ikawalong siglo kung kailan walang matatag na institusyon .
2.kauna-unahang kabihasnang umusbong sa Central America.
4.rutang pangkalakalan sa pagitan ng China at kanluran
5.tinipong akda ng mga himnong pandigma, mga sagradong ritwal, mga sawikain at salaysay ng sinaunang India.
6.isang kasunduang itigil pansamantala ang labanan.
8.isang antas ng ebolusyong pangkalinangan o pagbabago sa teknolohiya .
10.sistema na gumagabay sa paraan ng pagsasaka, ng buhay ng mga magbubukid at ng kanilang ugnayan sa isa’t isa at sa lord ng manor.
11.makinaryang ginamit sa pagpapatupad ng parusang kamatayn sa pamamagitan ng pagputol sa ulo ng nahatulan
12.mga babaing sapilitang binihag ng mga sundalong Hapones .
13.alyansang binuo ng Germany, Austria-Hungary at Italy noong 1882 na nakilala sa katwagang Central Powers.
14.isang pag-aaral ng nakaraan
17.“ tirahan ng diyos”;isa sa mga unahang kabihasnan na nabuo sa Valley Mexico.
21.tawag sa hukuman na itinatag noong panahon ng Middle Ages upang hanapin at parusahan ang mga erehe.
23.sistema ng paniniwala na ang lahat ng mga bagay at materyal sa kalawakan .
24.sistema ng pagsakay ng mga alipin mula sa Africa sa mga barkong Europeo.
28.relihiyong itinatag ni Muhammad sa Arabia .
31.panahon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-16 hanggang ika-17 siglo.
33.isang uri ng baluti na isinusuot ng knight .
34.“ lugar ng prickly pear cactus”
35.gitnang uri sa Europa.
40.kaisipang nakabatay sa paniniwalang higit na nakatataas ag interes ng estado sa sinumang mamamayan.
41.tawag sa mga lungsod-estado sa Greece.
42.grupo ng mga intelektwal na humikayat sa paggamit ng reason, kaalaman at edukasyon sa pagsugpo sa pamahiin at kamangmangan.
43.tawag sa mga pinag-aaralan ng mga humanist .
44.mula sa salitang Italian na nangunguhulugang " guro" ng humanidades .
49.ordeng monastiko na itinatag ni Ignatius ng Loyola noong 1534
50.tawag ng mga Greek sa kanilang sarili .
51.pananaw ni Nicolaus Copernicus tungkol sa kalawakan .
55.hari o ibang nagmamay-ari ng lupa.
59.pagpapahid ng langis sa mga maysakit na nagbibigay ng kahginhawaan sa kaluluwa
60.isang malaki at makapangyarihang korporasyon na may malawak na operasyon sa iba’t ibang panig ng daigdig na ang pangunahing layunin ay higit pang kumita at palawakin ang sakop.
61.doktrinang militar na nangangahulugan ng pag-atake nang may elemento ng bilis at pambibigla upang hindi makaorganisa ng depensa ang kalaban.
64."agham ng buhay".
66.lugar sa disyerto kung saan may matabang lupa at tubig na kayang bumuhay ng halaman at hayop.
67.taong relihiyoso na nagsasagawa ng tatlong pangako ng karalitaan, kalinisan at pagsunod.
68.isang napakalaking ulap ng mga gas na sinasabing labi ng isang sumabog na bituin.
71.kasulatan na ipinaskil ni Martin Luther sa pintuan ng Simbahan ng Wittenberg noong 1517.
72.organismong nagtataglay lamang ng isang selula.
75.pag-aaral ng mundo at mga taong naninirahan dito .
76.mga paniniwala at salaysay ukol sa pinagmulan ng kalawakan, ng mundo, ng buhay at maging ng sangkatauhan.
78.kauna-unahang sistematikong paraan ng pagsusulat .
79.malawakang operasyon ng pagpuksa ni Hitler sa mga Jew .
82.teorya ni Ptolemy .
84.hango sa salitang casta na nangunguhulugang " angkan ".
85.lupain “ sa pagitan ng mga ilog”
86.ang pagpapangkat-pangkat sa mga yugto ng produksyon kung saan gingampanan ito ng mga manggagawa mula sa iba’t ibang mga bansa na papaunlad.
88.sistema kung saan pinahintulutan ang mga mamamayan na palayasin ang sinumang opisyal na sa kanilang paniniwala ay mapanganib para sa Athens.
90.pag- aaplay ng isang glass-like substance sa ibabaw .
92.kaalaman ng sinaunang Egyptian sa pagpapatuyo o pagpepreserba ng isang bangkay gamit ang kemikal .
94.mga mamamayan sa kolonya ng America na nanatiling tapat sa hari.
97.bahagi ng Corpus Juris Civilis no Justinian .
99.rehiyon sa Pacific na hitik sa mga bulkan.
102.dito nakabuod lahat ng batas mula sa unang panahon .
103.isa sa mga haligi ng Islam; ang pagkakaloob ng mga Muslim ng bahagdan ng kanilang kita sa mga nangangailangan.
106.paniniwalang pulitikal kung saan kapag may isang bansang komunista sa isang rehiyon .
108.lugar kung saan nagtitipon ang mga manunulat, pilosopo, at mga alagad ng sining..
109.mga bansang luwad na lapida na ginagamit sa Mesopotamia sa pagsusulat .
112.administratibong distrito sa England na pnamumunuan ng sheriff o ahente ng hari .
113.tumatayong pinuno at hari ng sinaunang Egypt.
115.holy war o banal na digmaan.
116.sestimatikong "pagpatay " sa kultura, buhay at kabubuhayan ng mga katutubong mamamayan .
117.ang pagdidikit ng maliliit na pira-pirasong bato o bubog upang bumuo ng disenyo .
118.hindi pananakit at paggalang sa mga nilalang na may buhay.
120.“Basbas ng Kalangitan “ o pagsang-ayon ng mga diyos.
122.mga larawang mabilisan subalit bihisang ipininta sa mga dingding na may plaster .

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog