Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3 4         5       6
    7 8               9   10   11            
12             13                 14                  
                15 16            
        17   18                     19    
20     21                                   22                 23   24    
              25         26                    
    27                                              
                  28                     29
      30           31                               32              
          33                
          34         35                  
            36   37                           38
          39         40           41 42
43                             44           45     46      
                    47         48
            49                              
50             51           52              
  53             54                              
55   56                                           57                    
                         
    58           59                            
60                       61   62
        63                   64          
        65       66                          
  67                                         68            
                69                      
        70                 71 72   73
              74                     75                    
            76          
            77                       78 79     80  
81                     82                        
            83 84         85          
              86                         87              
                    88      
89                                                         90        
                91   92                    
                     
93             94       95       96                       97
                      98            
99                           100            
101         102       103 104              
105   106       107                       108    
109     110                         111             112    
                       
113           114                         115                        
                    116 117
    118                       119   120 121          
            122                       123        
                   
  124                         125          
126                       127                       128      

Across
4.tumatayong pinuno ng Simbahan sa Constantinople.
8.grupo ng mga intelektwal na humikayat sa paggamit ng reason, kaalaman at edukasyon sa pagsugpo sa pamahiin at kamangmangan.
11.isang paniniwalang itinaguyod ng Relian Movement, isang samahang relihiyoso na naniniwalang ang pasimula ng buhay sa daigdig ay bunsod ng pagdating ng mga extraterrestrial o nilalang mula sa ibang lugar sa kalawakan.
12.paniniwalang pulitikal kung saan kapag may isang bansang komunista sa isang rehiyon .
14.kauna-unahang sistematikong paraan ng pagsusulat .
15.wikang klasikal ng panitikang Indian.
18.isang uri ng baluti na isinusuot ng knight .
21.panahon kung kailan naging laganap ang pagbatikos sa mga doktrina at mga gawi ng simbahan.
22.ideolohiya na isinusulong ang tuluyang paglansag sa di-pagkakapantay-pantay ayon sa uri .
23.kauna-unahang kabihasnang umusbong sa Central America.
25.ang rehiyon mula sa gitnang Mexico hanggang Central America .
27.ordeng monastiko na itinatag ni Ignatius ng Loyola noong 1534
28.yugto sa mahabang nakaraan ng sangkatauhan na nag-uugat halos 2.5 milyong taon na ang nakalipas o bago pa ang pagkalikha ng isang sistematikong pagsusulat at pagtatala.
30.ideolohiyang nagtataguyod ng panioniwala sa pagiging superior ng lahing Aryan na kinabibilangan ng mga German .
31.batas na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan at makatwirang sistema ng pagbubuwis .
32.istrukturang nagsilbing tahanan at templo ng patron o diyos ng isang lungsod sa Mesopotamia noong sinaunang panahon.
35.sestimatikong "pagpatay " sa kultura, buhay at kabubuhayan ng mga katutubong mamamayan .
36.bahagi ng ebolusyong kultural kung saan ang tao ay nakakalaam(knowledgeable).
40.dito nakabuod lahat ng batas mula sa unang panahon .
43.makinaryang ginamit sa pagpapatupad ng parusang kamatayn sa pamamagitan ng pagputol sa ulo ng nahatulan
44.pagsamba sa mga espiritung naninirahan sa kalikasan.
49.nangangahulugang “ muling pagsilang “ o rebirth.
52.mga mamamayan sa kolonya ng America na nanatiling tapat sa hari.
54.inukitang buto ng hayop na ginagamit sa mga orakulo sa panahon ng Dinastiyang Shang.
56.organismong nagtataglay lamang ng isang selula.
57.sistema ng pamahalaan ng mga muslim.
59.sa usaping pang-ekonomiko nangunguhulugan na mas malaya ang pagdaloy ng puhunan, kalakal , currency at iba pa .
60.lugar kung saan nagtitipon ang mga manunulat, pilosopo, at mga alagad ng sining..
63.ang pagpapangkat-pangkat sa mga yugto ng produksyon kung saan gingampanan ito ng mga manggagawa mula sa iba’t ibang mga bansa na papaunlad.
64.bahagi ng Corpus Juris Civilis no Justinian .
66.isang napakalaking ulap ng mga gas na sinasabing labi ng isang sumabog na bituin.
67.kasulatan na ipinaskil ni Martin Luther sa pintuan ng Simbahan ng Wittenberg noong 1517.
68.ekspedisyong militar na ipinadala ng mga Europo .
69.sistema kung saan pinahintulutan ang mga mamamayan na palayasin ang sinumang opisyal na sa kanilang paniniwala ay mapanganib para sa Athens.
70.nilalang na kabilang sa pamilya ng bipedal primate mammal .
74.sistema na gumagabay sa paraan ng pagsasaka, ng buhay ng mga magbubukid at ng kanilang ugnayan sa isa’t isa at sa lord ng manor.
75.wikang pangkaraniwang ginagamit ng isang grupo ng tao.
77.koleksyon ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang tema .
81.lupang ipinagkaloob sa vassal .
82.pag-aaral ng mundo at mga taong naninirahan dito .
85.hango sa salitang casta na nangunguhulugang " angkan ".
86.rehiyon sa Pacific na hitik sa mga bulkan.
87.tirahan ng lord na itinayo upang ipagtanggol siya laban sa kanyang mga kaaway .
89.isang malaki at makapangyarihang korporasyon na may malawak na operasyon sa iba’t ibang panig ng daigdig na ang pangunahing layunin ay higit pang kumita at palawakin ang sakop.
90.pangkat ng mga taong may kasanayan sa paggawa ng isang bagay .
92.doktrina na nagsasaad na ang tagumpay ng ibang bansa ay masusukat sa dami ng mahalagang metal sa loob ng hagganan nito.
93.mga naiwang labi ng mga halaman at hayop .
94.radikal na kilusan na ang layunin ay magkaroon ng pagkakaisa at nasyonalismong German.
98.mga Espanol na ipinanganak at naninirahan sa kolonya .
99.tumatayong pinuno at hari ng sinaunang Egypt.
100.holy war o banal na digmaan.
103.isang antas ng ebolusyong pangkalinangan o pagbabago sa teknolohiya .
107.panghihimasok o tuwirang pananakop ng isang bansa sa isa pang bansa.
109.lupain “ sa pagitan ng mga ilog”
111.malawakang operasyon ng pagpuksa ni Hitler sa mga Jew .
113.tawag sa mga lungsod-estado sa Greece.
114.sistema ng pagsakay ng mga alipin mula sa Africa sa mga barkong Europeo.
115.gitnang uri sa Europa.
118.kapayapaang Mongol; panahon kung saan ang ilang mga manlalakbay na Kanluranin ay nagtungo sa China at nakita ang kadakilaan ng kabihasnan.
122.tumutukoy sa kultura ng Middle Paleolithic Period, partikular ng Neanderthal, kung saan ang kagamitang bato ay istilong flint.
123.relihiyong itinatag ni Muhammad sa Arabia .
124.isang samahan ng mga maestro o dalubhasa sa sining.
125.hindi pananakit at paggalang sa mga nilalang na may buhay.
126.tawag sa lungsod-estado sa sinaunang Greece na malaya .
127.paniniwalang ang buhay sa mundo ay dinala rito sa pamamagitan ng mga bulalakaw na may mga primitibong mikrobyo at bakterya.
128.hari o ibang nagmamay-ari ng lupa.
Down
1.kaalaman ng sinaunang Egyptian sa pagpapatuyo o pagpepreserba ng isang bangkay gamit ang kemikal .
2.pagtalikod sa daigdig upang makamit ang higit na mataas na antas ng pananalig sa Kristiyanismo.
3.taong relihiyoso na nagsasagawa ng tatlong pangako ng karalitaan, kalinisan at pagsunod.
5.ang burol at pinakamataas na lugar sa gitna ng lungsod-estado ng Athens
6.rebolusyonaryo sa kolonya sa America.
7.teorya ni Ptolemy .
9.tawag sa mga pinag-aaralan ng mga humanist .
10.likhang-isip na guhit sa mapa o globo na humahati sa globo sa hilaga at timog hemisphere.
13.ganap na pagkontrol ng pamahalaan sa lipunan.
16.isang kasunduang itigil pansamantala ang labanan.
17.isang proseso kung saan ang mga indibidwal na nagtataglay ng kaaya-ayang katangian ay nabubuhay at dumarami nang mas mabilis kung ihahambing sa iba.
18.sistema ng paniniwala na ang lahat ng mga bagay at materyal sa kalawakan .
19.pagkakait ng serbisyo ng Simbahan sa lahat ng mamamayan ng isang lugar kahit na isa lamang ang nagkasala .
20.doktrinang militar na nangangahulugan ng pag-atake nang may elemento ng bilis at pambibigla upang hindi makaorganisa ng depensa ang kalaban.
24.“Basbas ng Kalangitan “ o pagsang-ayon ng mga diyos.
26.isang malaking lupaing pag-aari ng lord at sinasaka ng mga mambubukid.
28.mga Espanol na ipinanganak sa Spain at naninirahan sa kolonya.
29.kataga sa Polynesia na nangunguhuluganang “ bisa o lakas “
33.mga paniniwala at salaysay ukol sa pinagmulan ng kalawakan, ng mundo, ng buhay at maging ng sangkatauhan.
34.“ tirahan ng diyos”;isa sa mga unahang kabihasnan na nabuo sa Valley Mexico.
35.ang mga pagbabagong naganap sa aspektong biyolohikal ng tao .
37.panahon ng kasikatan ng kabihasnang Greek hanggang sa pagtatapos nito noong 338 B.C.E.
38.mga larawang mabilisan subalit bihisang ipininta sa mga dingding na may plaster .
39.pananaw ni Nicolaus Copernicus tungkol sa kalawakan .
41.mga kabalyerong sumama sa Crusade .
42.ang pinuno na pinili ng Diyos na sasagip sa sangkatauhan ayon sa paniniwala ng mga Jew.
45.sistema ng pamamagitan ng pamahalaan upang maitaguyod ang kayamanan at kapangyarihan ng estado .
46.mula sa salitang Italian na nangunguhulugang " guro" ng humanidades .
47.“ lugar ng prickly pear cactus”
48."isang nagmula sa atzlan'.
50.ang isang nasyon ay kayang tustusan ang sariling pangangailangan .
51.alyansang binuo ng Germany, Austria-Hungary at Italy noong 1882 na nakilala sa katwagang Central Powers.
53.panahon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-16 hanggang ika-17 siglo.
55.pinakamaagang panahong kinakitaan ng pag-unlad ng tao.
58.pagpapahid ng langis sa mga maysakit na nagbibigay ng kahginhawaan sa kaluluwa
61.terminolohiyang nagmula sa isang tula ni Rudyard Kipling.
62.tinipong akda ng mga himnong pandigma, mga sagradong ritwal, mga sawikain at salaysay ng sinaunang India.
64.panahon sa Europa mula ikaanim hanggang ikawalong siglo kung kailan walang matatag na institusyon .
65.kanlungan na ibinibigay ng Simbahan sa sinumang tumatakas upang ipagtanggol ang sarili.
71.tawag sa alyansa ng France, England at Russia noong 1907 tinatawag ding Allies.
72.isang pag-aaral ng nakaraan
73.sermonya ng paggawad ng fief na ginaganap bilang patunay ng kanyang pagtanggap ng luha
76.grupo ng mga pilosopong French na nagtulong tulong upang mabuo ang Encyclopedie .
78.tumutukoy sa mga bansang papaunlad.
79.mga batas na hango sa banal na kasulutan .
80.isang radikal na grupong rebolusyonaryo sa panahon ng Rebolusyong French
83.busting paglabag sa karapatang pantao ng mga manggagawa sa anyo ng paglansag sa union
84.kung saan nakabuo ang ilang mga iskolar ng mga teorya sa pilosopiya .
88."agham ng buhay".
91.tawag sa hukuman na itinatag noong panahon ng Middle Ages upang hanapin at parusahan ang mga erehe.
95.mga babaing sapilitang binihag ng mga sundalong Hapones .
96.administratibong distrito sa England na pnamumunuan ng sheriff o ahente ng hari .
97.sa panahon ng Rebolusyong French, binuo ito ng kaparian at aristokrasya o prebilehiyong uri.
101.mga bansang luwad na lapida na ginagamit sa Mesopotamia sa pagsusulat .
102.katumbas ng 1000 taon .
104.pag- aaplay ng isang glass-like substance sa ibabaw .
105.tawag ng mga Greek sa kanilang sarili .
106.kaisipang nakabatay sa paniniwalang higit na nakatataas ag interes ng estado sa sinumang mamamayan.
108.ang paniniwala sa isang diyos .
110.lugar sa disyerto kung saan may matabang lupa at tubig na kayang bumuhay ng halaman at hayop.
112.rutang pangkalakalan sa pagitan ng China at kanluran
116.ang pagdidikit ng maliliit na pira-pirasong bato o bubog upang bumuo ng disenyo .
117.taong tumatanggap ng lupa mula s lord.
119.ang gitna ng lungsod-estado o city-state na isang bukas na lugar kung saan maaaring magtinda o mag tipun-tipon ang mga tao.
120.isa sa mga haligi ng Islam; ang pagkakaloob ng mga Muslim ng bahagdan ng kanilang kita sa mga nangangailangan.
121.mga malayang pamayanan na nagging mga sentro ng pamumuhay sa sinaunang Egypt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog