Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Rainis

I.Sarceviča

1
2                          
 
3 4               5
      6
7        
8                          
         
         
9                  
      10    
    11                        
         
12     13                      
         
  14                    
     
  15           16      
17                        
     
18                    
   
   
19              

Horizontāli
2.Dzejoļa nosaukums - simbols cīnītāju nesalaužamajam garam
4.Dzejnieka trimdas vieta 5 gadu garumā pēc jaunstrāvnieku arestiem
8.Rainis dzimto pusi dēvēja par
9.Valsts, uz kuru Rainis dodas pēc 1905. gada revolūcijas
11.Komponists, dziesmai "SAULE, PĒRKONS, DAUGAVA"
12.Ikrudens pasākums Latvijā septembra mēnesī, kurš saistīts ar Raiņa vārdu
14.Nosaukums Raiņa dzejoļu krājumam, kurš alegoriski atspoguļo 1905.gada revolūcijas norisi
15.Vieta Šveicē, kur dzīvoja Rainis un Aspazija
17.Dzejoļu krājuma "Gals un sākums" sākotnējais nosaukums
18.Dzejnieka dzimtā vieta
19.Poēma, kurā atklājas dzejnieka pārdzīvojumi par Latviju Pirmā pasaules kara gados
Vertikāli
1.Raiņa īstais vārds un uzvārds
3.Joma, kurā Rainis strādā pēc atgriešanās no Šveices Latvijā
5.Luga, kuras tematika saistāma ar1905.gada notikumiem
6.Divi pirmie vārdi Raiņa pirmā dzejoļu krājuma nosaukumam
7.Dzejnieka bērnība atspoguļota grāmatā
10.Laikraksta nosaukums, kuru vadīja dzejnieks
13.Sabiedriski lieterārā kustība, kurā iesaistījās Rainis 19.gs. 90.gados
16.Profesija, kuru izvēlējās Rainis

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog