Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Філософія

Гриценко Андрій

1 2
3            
    4
5 6                  
7                  
          8
          9  
10 11                        
             
12                   13              
           
       
     
     
   
 
 
14
 
15          
 
 
16       17        

по горизонталі
3.Запевняв, що існує світ надчуттевих ідей
6.Хто сказав "Людина - тварина політична"
7.... стерджував, що в основі світу лежить ідеальне начало
11.хто створив вчення Томізм
12.Хто сказав "Вчитися і не розмірковувати даремна трата часу. Розмірковувати і не вчитися згубно"
13.Вчення австрійського лікаря-психіатра З.Фрейда
15.Ученик Демокріта
16.Родоначальник класичної німецької філософії
17.Хто сказав "Знання Сила"
по вертикалі
1.Напрям який протилежний реалізму
2.Засновник атомістичного бачення світу
4.Один з періодів історії філософської думки Індії
5.Хто вважав за першооснову - Вогонь
6.Засновник філософської теології християнства
8.Наймолодша релігія світу
9.Його засновник С.Гаутама
10.Микола Кузанський - засновник...
12.Засновник геліоцентричної системи
13.Хто вважав першоосновою всього - Воду
14.Чиї слова "Я знаю, що нічого не знаю"

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog