Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latvijas augi un dzīvnieki

Laura Kalniņa

1       2 3 4 5
  6             7              
           
8                      
           
  9          
          10            
         
11                     12        
       
  13   14          
     
   
15               16      
     
    17
18    
19               20  
    21        
     
  22              
   

Horizontāli
1.meža augšanas apstākļu tips, kurā kokaudzi veido vidēji garas priedes
6.nograuž skujas un tā dēļ iet bijā vairākas meža plantācijas
8.kokaudze ko veido melnalkšņi kopā ar bērziem
10.vide kur augiem un dzīvniekiem ir samērā vienveidīgi dzīves apstākļi
11.laika posms kad klimats bija silts un sauss
12.lielākais dzīvnieks Latvijas mežos
14.zemes virsas nogabals ar raksturīgiem dabas apstākļiem
15.laika posms kad klimats kļuva sauss
19.cūka kas dzīvo mežā
21.kokaudze ko veido egles ar bērzu, apšu, baltalkšņu un citu lapkoku piejaukums
22.lakstaugi un puskrūmu stāvs mežos un purvos
Vertikāli
1.samazina kaitēkļu izplatīšanos mežā
2.vienīgais lidojošais zīdītājs
3.laika posms kad klimats kļuva mitrāks un vēsāks
4.varenāko un skaistāko priežu, egļu, bērzu un apšu mežs
5.kmapaņas "Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies" galvenais tēls
7.augu sega, kas vēsturiski izveidojusies kāda teritorija
9.meža tips, kurā galveno koku stāvu veido garas priedes
13.krūmi retāk- nelieli koki kas veido meža apakšējo stāvu
16.ļoti bīstams lakstaugs kas veido apdegumus uz ādas kad tam pieskaras
17.koku klāts apgabals
18.lielākais vistveidīgas putns Latvijā
20.otrs izplatītākais koks Latvijā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog