Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Litosfēra

Arita Melne

1           2 3
    4
     
     
     
     
5                    
     
6    
7                  
   
  8    
   
  9  
 

Horizontāli
1.Uzskata, ka laika gaitā, Zemei atdziestot, litosfēra kļūst ....... .
5.Līdzīgi, kā Zemes garozu, arī litosfēru var nosacīti iedalīt ........... un kontinentālajā.
7.Kā sauc sacietējušu planētas ārējo slāni?
8.Cik km biezs ir mantijas slānis zem kontinentiem?
9.Apmēram cik km bieza ir litosfēra zem okeāniem?
Vertikāli
2.Kā sauc sfēru, kas atrodas zem litosfēras?
3.Okeāniskā litosfēra sastāv no ........ Zemes garozas un ultramafiskas mantijas daļas.
4.Uz kādām īpašībām ir balstīts Zemes ārējā slāņa iedalījums litosfērā un astenosfērā?
6.Okeāniskā litosfēra, paejot laika un tai attālinoties no vidusokeāniskās grēdas, kļūst aizvien ....... .
8.Apmēram cik km bieza ir litosfēra zem kontinentiem?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog