Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latv.Val. Mīkla

Matīss

Krustvārdu mīkla par vairākiem Latviešu valodas jēdzieniem mācīti skolā.

1
2                     3
   
4    
     
5                      
     
  6 7            
     
   
   
8                     9
     
10                
   
11            

Horizontāli
2.Locijuma forma sistēma nomeniem
5.Mācība par vārda uzbūvi
7.Valodas vārda krājums
8.Radošs darbs kurā izspauž savas domas un secinājumus
10.Mācība par teikumu
11.Izvilkums no kādas personas teiktā vai rakstveida teksta
Vertikāli
1.Vārds kas nostājas lietvārda vietā
3.Mazākā vārda vieni'ba kas nav dalāma
4.Kopīgs apzīmējums lietvārdam, īpašības vārdam un skaitļa vārdam, kam ir vienas un tās pašas gramatiskās kategorijas — dzimte, skaitlis, locījums
6.īss teksta runas svarīgākā satura pieraksts
9.Vārda galvenā morfēma

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog