Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Вяра и писмена

Мария Георгиева

1         2
3        
   
  4              
  5 6    
7                  
         
     
8              
   
  9  
10                
   
   
 

Across
1.Организация, която обединява всички хора, които вярват в Бог.
3.Главата на римокатолическата църква.
4.Главата на източноправославната църква.
7.Образован човек, който пише, превежда и преписва книги през Средновековието.
8.Прозвището на Св.Кирил.
10.Азбуката на Св.Св.Кирил и Методий.
Down
2.Основателят на Българската държава.
3.Столица на Първото българско царство.
4.Приемане на християнската религия.
5.Климент Охридски създава азбука, която нарича ...?
6.Князът Покръстител.
9.Един от създателите на азбуката ни.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog