Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

SK

Gordon Botman Dennis Lub

Scheikunde

1 2
3                                        
   
   
   
4                
   
    5
     
     
     
     
     
     
6            
   
   
7                                  
 
8                              
 

Across
3.Hoe heten polymeren die in de natuur voorkomen?
4.Hoe heten organische structuren die uit lange, aan elkaar gekoppelde moleculen bestaan?
6.Wat is de eenheid voor molariteit?
7.Wat is de aantrekkingskracht die tussen alle moleculen zit, en afhangt van grootte en gewicht van het molecuul?
8.Hoe wordt de binding tussen H en O of N genoemd?
Down
1.Hoe worden polymeren genoemd die door de mens worden gemaakt?
2.Hoe heet de binding tussen moleculen?
5.Waar komt het natuurlijke polymeer, rubber, vandaan?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog