Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

pre-intermediate crossword

teacher

unit 1-12

1       2       3
4    
 
5    
6 7   8    
9        
  10  
11          
    12
13    
14               15
  16          
17          
   
  18 19          
20 21           22   23      
      24        
  25   26               27  
          28   29        
                30     31
        32                    
        33         34
35             36                          
                 
37                        
    38                       39
  40      
      41      
42                  
  43              

Across
1.аюулгүй
2.-тай байх
4.бүдүүн
5.эзэмших, хэн нэгэнд өртэй байх
7.жаргалтай
9.туранхай
11.үйл хөдлөл
14.зураач
16.зээлэх
17.ааштай омогтой
18.цэвэрлэгч
21.гар бөмбөг
24.үнэ цэнэтэй байх
25.хэлэлцүүлэг
28.шатар
30.зээлүүлэх
32.ууртай,омогтой
35.зочин
36.царайлаг
37.гүйлт
38.ширээний тэннис
41.хялбар
42.таних
43.маргаан
Down
3.авах
6.хожих
8.тэвчээртэй
10.муу
12.жудо
13.дугуй
15.цуглуулах
19.-шиг төстэй харагдах
20.үрэх, цагийг өнгөрүүлэх
22.сагсан бөмбөг
23.харж хандах
25.шийдвэр
26.зөрүүд
27.сурталчилах
29.шалгалт
30.сурах
31.хийх
33.үрэх хэрэггүй үрэх
34.туслах
37.баян
39.хуурай
40.тэжээх

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog