Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Matemātikas jēdzieni

Simona Klodža

1
2             3     4    
   
  5            
    6
  7 8    
  9                  
         
10                
       
    11    
12                            
       
13            
   
14               15       16
 
 

Horizontāli
2.Rotējošas figūras līnija.
3.Ģeometriskas figūras elements — līnija vai plakne, kas ir perpendikulāra figūras augstumam.
5.Nogrieznis, kas novilkts perpendikulāri pret pamata plakni.
9.Kustība ap kādu punktu vai asi.
10.Tādu punktu ģeometriska vieta, kuru attālumu summa līdz diviem dotiem punktiem ir konstants lielums.
12.Rotācijas figūra, kas veidojas, taisnleņķa trapecei rotējot ap īsāko sānu malu.
13.Taisnes nogrieznis, kas savieno riņķa līnijas vai lodes centru ar kādu riņķa līnijas punktu vai lodes virsmas punktu.
14.Lodes daļa, kas veidojas, ja lodi šķeļ ar plakni.
15.Lodes virsma.
Vertikāli
1.Plakne, kam ar doto virsmu ir tikai viens kopīgs punkts.
4.Plaknes šķēlums ar rotācijas figūru.
6.Rotācijas ķermenis, kas izveidojas taisnstūrim rotējot ap vienu malu.
7.Ķermenis, kas rodas pusriņķim rotējot ap tā diametru.
8.Cilindra aksiālšķēlums (kāda figūra?) .
11.Rotācijas ķermenis, kas izveidojies taisnleņķa trijstūrim, rotējot ap kateti.
16.Orientēta taisne

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog