Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Elektrība

1 2              
 
3 4          
5            
   
6   7                
8      
9                      
        10
         
      11                
        12
  13         14         15  
        16              
       
  17      
18                
     
19                  
 

Horizontāli
1.Vielu, kas praktiski nevada elektrību, sauc par elektrības ... jeb dielektriķi.
4.Negaisa laikā rodas liela elektriskā dzirkstele- ...
5.Jebkura atoma centrā atrodas ...
7.Kāds ūdens praktiski nevada elektrību?
9.Ierīce, ar kuru var noteikt, vai ķermenis ir elektrizēts.
11.Elektriskā parādība- elektriskā ...
13.Metāls, kas labi vada elektrību.
16.Vielu, kas labi vada elektrību, sauc par elektrības ...
18.Berzes ietekmē radušos nekustīgo lādiņu sauc par ... elektrību.
19.Kāds ir atoma kodola lādiņš?
Vertikāli
2.Lai pasargātu ēku no zibens spēriena, to aprīko ar ...
3.Ap atoma kodolu pārvietojas ...
6.Pretēji uzlādēti ķermeņi savstarpēji ...
8.Elektronu lādiņi ir ...
10.Grieķiski- ēlektron, latviski- ...
12.Telpā ap ķermeņiem pastāv elektriskais ...
14.Negatīvi uzlādēts elektriskais lādiņš atgrūž ... lādētu lādiņu.
15.Elektrisko lauku attēlo ar iedomātām ...
17.Atomu, kas zaudējis vai pievienojis vairākus elektronus, sauc par ...

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog