Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Jødedommens hellige tekster

Bruk egne notater, heftet om jødedommen og egen kunnskap til å finne svar på kryssordet. Lykke til!

1
2              
3       4  
   
5           6
     
     
7                      
   
8       9        
     
10 11                    
       
   
12           13            
   
14                  
   
15         16            
 
 

Across
2.De hellige tekstene er skrevet på?
3.Hva heter den jødiske bibelen?
5.Hvem fikk fortalt den jødiske Bibelen av Gud?
7.Et annet navn på jøder.
8.Hvor mange deler er den jødiske bibel delt inn i?
9.På hvilket fjell skjedde dette?
11.Hvilken frukt er det ofte bilde av på Toraen?
12.Hva blir også kalt "den muntlige Toraen"?
13.Hvem er jødenes stamfar?
14.Hvilke fem viktige bøker inneholder Toraen?
15.Fra hvilket land ledet Moses jødene ut fra?
16.Hva heter en mann som alle i en slekt stammer fra?
Down
1.Tanak er det samme som hva i den kristne Bibel?
4.Hva heter spisereglene?
6.Hva brukes til å bla i Toraen?
8.Hva er den helligste delen av jødenes Bibel?
10.Jødenes hellige hus.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog