Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Unit 2 Upper-Intermediate

1                 2
 
3            
 
  4
5 6    
  7          
       
8                    
    9                
10                  
  11       12     13        
       
     
14    
15         16              
     
17              
    18              
19            
20          

Across
1.prasmīgi apieties, manipulēt
3.paredzēt
7.skops, sīkumains
8.nevērtīgs, nederīgs
9.naudas summa, kabatas nauda
10.grezns, krāšņs
11.saniknots, sakaitināts
15.izputināts
16.dāsns
17.netīrs, dubļains, pretīgs
18.izbadējies, izsalcis
19.pretīgs, derdzīgs
20.dārgs, vērtīgs
Down
2.pārmērīgs
4.bezrūpīgs
5.nenotraipīts, nevainojams
6.ārkārtīgi, ļoti
12.nenovērtējams, ļoti vērtīgs
13.bagātīgs, pārpilns
14.bagāts, turīgs

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog