Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Unit 2 Upper-Intermediate

1                 2  
3  
4   5            
  6              
     
    7          
    8  
9                  
       
    10            
   
11             12    
13    
    14  
15                   16
17        
    18          
19                    
         
       
20              

Across
1.saniknots, sakaitināts
5.bagāts, turīgs
6.paredzēt
7.netīrs, dubļains, pretīgs
9.ārkārtīgi, ļoti
10.dārgs, vērtīgs
11.prasmīgi apieties, manipulēt
15.nenovērtējams, ļoti vērtīgs
18.skops, sīkumains
19.grezns, krāšņs
20.nenotraipīts, nevainojams
Down
2.pārmērīgs
3.nevērtīgs, nederīgs
4.izbadējies, izsalcis
8.naudas summa, kabatas nauda
12.bagātīgs, pārpilns
13.bezrūpīgs
14.dāsns
16.pretīgs, derdzīgs
17.izputināts

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog