Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Aralin 10:"Pamana ng sinaunang kabihasnan"

1       2
  3
    4
     
5 6 7                        
    8      
      9     10       11
12                                  
               
    13          
    14                    
             
        15   16  
  17           18
  19                     20   21
                   
          22                  
               
23                                  
           
24           25            
         
 
26      

Across
1.Pamayanan na sumailalim sa tinatawag na urban o city planning
7.Sistema ng pagsulat ng mga egyptian
10.Embalsamadong bangkay
12.Isang napakahalagang ambag.Ito ay naglalaman ng 282 batas na pumapaksa sa halos lahat na aspekto ng araw-araw na buhay sa mesopotamia
14.Libingan ng mga pharaoh
19.Isang mahalagang kaisipang pangmedisina na pamana ng sinaunang india
22.Pagsamba sa iisang diyos
23.Nakatuklas ng Behistun rock
24.Gumamit ng barya sa pakikipagkalakalan
25.Sumusimbolo sa mga kababaihan
26.Isang mahalagang produktong nagmumula sa asya na ikinalakal patungong Mediterranean
Down
2.Pagbibilang na nakabatay sa 60
3.Isang mahalagang kotribusyon ng mga tsino sa larangan ng medisina
4.Isang instumentong nakapagtatala ng lindol
5.Kauna-unahang akdang pampanitikan sa buong daigdig
6.Simbolo o replika ng mga sagradong tanawing larawan na nilikha ng diyos
8.Ginamit ng mga hittite sa kanilang mga sandata mas maibay ito kung ihahambing sa tanso
9.Ang katawan ng isang yumao ay sumasailalim sa isang preserbasyon bago ito tuluyang ilibing
11.Sumisimbolo sa mga kalalakihan
13.Estruktura kung saan pinaparangalan at sinasamba ang diyos o patron ng isang lungsod
15.Pagtatala ng angkan
16.Nakapaglinang ng isang makabagong paraan ng pagsulat na mas kilala bilang Phonetic alphabet
17.Rolyo ng mga pergamino
18.Kauna-unahang sistematikong paraan ng pagsusulat sa buong daigdig na nalinang sa sumer
20.Kalendaryong nakabatay sa siklo ng buwan
21.Isang salaysay tungkol sa buhay ni prinsipe Rama

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog