Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Rotācijas Ķermeņi

Helēna Amane

1 2    
   
3            
   
4   5
6              
     
7      
       
    8          
     
9              
 

Horizontāli
2.Taisne, kas sadala plaknes figūru divās daļās, kas ir viena otras spoguļattēls, attiecībā pret šo taisni.
3.Jebkurš nogrieznis, kas savieno riņķa līnijas centru ar jebkuru tās punktu.
6.Nogrieznis, kas savieno konusa virsotni ar konusa pamata riņķa līnijas kādu punktu.
8.Plaknes līnija, kuras jebkura punkta attālumu līdz diviem fiksētiem punktiem summa ir konstanta.
9.Nogrieznis, kas savieno trīsstūra virsotni ar pretējo malu vai tās pagarinājumu un ar to veido taisnu leņķi.
Vertikāli
1.Rotācijas ķermenis, kas rodas, pusriņķim rotējot ap asi.
2.Palknes šķēlums ar rotācijas figūru caur figūras rotācijas asi.
4.Rotācijas ķermenis, kuru iegūst taisnstūrim rotējot ap taisni, uz kuras atrodas viena taisnstūra mala.
5.Rotācijas ķermenis, kurš veidojas, taisnleņķa trijstūrim rotējot ap vienu no katetēm.
7.Lodes virsma, kas izveidojas, pusriņķa līnijai rotējot ap to pašu asi.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog