Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

EDEBİYAT PUZZLE

ATAKAN ATAKULU

1
2           3            
   
4          
    5
6                     7        
       
       
8        
9           10        
         
         
      11  
       
12 13                          
14          
15           16      
17                            
            18
           
  19 20                  
       
    21            

Soldan Sağa
2.İlk edebi eseri kim yazmıştır ?
4.Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir ?
6.Atabetü-l Hakayık' ı kim kaleme almıştır ?
9.İlyada hangi millete ait bir destandır ?
10.İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kişilerin arkasından söylenen şiirlere ne ad verilir?
13.İlk sözlük yazarı kimdir ?
15.Şu destanı hangi millete ait bir destandır ?
17.İlk müsliman Türk devleti.
19.La Cid hangi millete ait bir destandır ?
21.Çılgın Orlando' yu kim kaleme almıştır ?
Yukarıdan Aşağıya
1.İlk divan edebiyatı taşıyan eserin yazarı kimdir ?
3.Divan-ı Hikmet' i kim kaleme almıştır ?
5.Kaşgarlı Mahmut' un en önemli eseri hangisidir ?
7.İlk Türk dil çoğrafya haritasını bulan kişi kimdir ?
8.Kutadgu Bilig' i kim kaleme almıştır ?
11.Anadolu' da tasavvufun kurucusu kimdir ?
12.Rus destanıdır.
14.Divan-ı Hikmet hangi lehçeyle yazılmıştır ?
16.Nibelungen hangi millete ait bir destandır ?
18.Kurtarılmış Kudüs' ü kim kaleme almıştır ?
20.İslamiyet öncesi Türk edebiyatında içinde atasözü bulunan şiirlere ne ad verilir?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog