Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Historie 6. klasse

M

1     2     3
  4  
     
5           6            
     
7     8           9
       
10      
  11                      
     
  12                  
     
  13                  
   

Across
1.hovedstaden i England?
5.hvad var efternavnet på den person, der ville reformere den katolske kirke?
6.Hvad hedder farvandet/havet mellem Helsingør og Helsingborg
7.hvilket land var Danmark tit i krig med mens Christian IV var konge?
11.navnet på et land, Danmark handlede meget med i 1500-tallet?
12.hovedstaden i Sverige?
13.hvad hedder havet/farvandet rundt omkring Bornholm?
Down
2.Hvad hed Christian II´s elskerinde?
3.hvor blev fattige og syge plejet i middelalderen?
4.Bygning i København, hvor man handlede?
8.Kirketårn med observatorium
9.Navnet på et slot, Christian IV elskede, og hvor han døde?
10.hvad var fornavnet på den person, ville reformere den katolske kirke?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog