Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2                
 
 
3               4
   
   
   
   
   
   
5                
 
 
6            
 
  7
   
   
   
8                        
   
 
9              
 
 
 
 
  10
  11  
     
12                  
     
     
13                  
   
   
  14              
 
 
15                    
 
16                
 
 
 
 

Across
2.Vārda daļa starp sakni un galotni
3.Zīme, ko liek jautājuma teikuma beigās
5.Latviešu valodnieks
6.Teikuma veids pēc uzbūves
8.Teikuma palīgloceklis, kas paskaidro darbības vārdu.
9.Radniecīgu izlokšņu kopums
12.Pieturzīme, ko lieto, lai parādītu vārdu vai teikumu izlaidumu citātos
13.Teikuma palīgloceklis, kas paskaidro lietvārdu un atbild uz jautājumu kāds(-a), kurš(-a)
14.Vārds, kas pēc nozīmes sakrīt ar kādu citu vārdu.
15.Vārdi vai vārdu grupas, kas teikumam piešķir nokrāsu, izsaka piezīmi vai paskaidrojumu.
16.Teikuma veids pēc attieksmes pret īstenību
Down
1.Latīņu
4.Stāstījums, kurā apraksta priekšmetu, parādību vai kādu dzīvas būtni.
7.Pasaules izzināšanas līdzeklis
10.Saziņas vienība
11.Vārdšķira

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog