Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latviešu valoda

Ligita

1
 
 
 
2   3      
   
   
   
   
4                
   
   
   
5  
  6  
  7                        
     
     
     
     
8                  
     
9    
  10         11   12    
       
       
       
       
13                  
     
     
14            
 
15  
   
   
   
   
   
   
   
16                    
 
 
 
 
 

Across
2.Pasaules izzināšanas līdzeklis
4.Zīme, ko liek jautājuma teikuma beigās
7.Teikuma palīgloceklis, kas paskaidro darbības vārdu.
8.Pieturzīme, ko lieto, lai parādītu vārdu vai teikumu izlaidumu citātos
10.Latviešu valodnieks
13.Vārds, kas pēc nozīmes sakrīt ar kādu citu vārdu.
14.Teikuma veids pēc uzbūves
16.Vārdi vai vārdu grupas, kas teikumam piešķir nokrāsu, izsaka piezīmi vai paskaidrojumu.
Down
1.Latīņu
3.Vārdšķira
5.Vārda daļa starp sakni un galotni
6.Teikuma palīgloceklis, kas paskaidro lietvārdu un atbild uz jautājumu kāds(-a), kurš(-a)
9.Saziņas vienība
11.Stāstījums, kurā apraksta priekšmetu, parādību vai kādu dzīvas būtni.
12.Radniecīgu izlokšņu kopums
15.Teikuma veids pēc attieksmes pret īstenību

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog